Αρχική arrow Υπηρεσίες προς Καταναλωτές arrow Υφυπουργός Γιώργος Βλάχος, Γεν. Γραμματέας Γιάννης Οικονόμου-Καταναλωτές - µονάδες αδυνατίσµατος και

ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΡΙΑΣ 4 ΕΞΩΔΙΚΑ ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΩΔΙΚΑ

Αγωγή ΙΝΚΑ-Ανασφάλιστων κατά ΟΑΕΕ. Μυταλούλης Law Office

ΑΓΩΓΗ του ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΚΑ (ΓΟΚΕ), ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ), ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΔΙ.ΚΑ.Π.), ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, κατά του ΟΑΕΕ, ΕΟΠΥ, Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ., Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ., ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Ν.Π.Δ.Δ., ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΆΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΆΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ..
Η Αγωγή κατεβαίνει σε PDF πατήστε ΕΔΩ.
Συμπληρώστε την Εξουσιοδότησή σας για την ένταξή σας στο Αίτημα της Αγωγής και της Aποτροπής Kαταδιωκτικών μέτρων του ΟΑΕΕ. Στείλτε την στο Fax. 28220 22652
Καταβαίνει σε PDF πατήστε ΕΔΩ.

Αλλοίωση Εκλογικών Αποτελεσμάτων 2007

Αλλοίωση Εκλογικών Αποτελεσμάτων 2007 Μέρος 1ο. Πάτα εδώ.

Μέρος 2ο. Πάτα εδώ.

Οι υπηρεσίες Καταγγελιών του Καταναλωτή ΕΔΩ

Μετα την Αγωγή του ΙΝΚΑ Απόφαση για το Χαράτσι ΕΕΤΗΔΕ-ΔΕΗ τέλος.

Άρειος Πάγος: με 3 υπέρ και 2 κατά. Αντισυνταγματικό συνολικά παράνομο το χαράτσι που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ. Πάει στην ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ των 35.

07/02/2014 17:35Χαμόγελοdei_haratsi_400_01

Αίτηση μη Όχλησης ΕΔΩ

Τράπεζες-Συνετός Δανεισμός Εγκύκλιος ΤρτΕ

Αναρτημένα στην σελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος πατήστε εδώ το Link :
Και εδώ Link από την βιβλιοθή μας.

Συνήγορος Καταναλωτή 210 6460814, 6064612, Fax.210 6460414

Χρέος-Κρίση-Λύση

Το πρόβλημα είναι η Πολιτική Διαπλοκή οι διορισμένοι ψηφοφόροι και οι διορισμένοι Ανώτατοι δικαστές.

Βιντεοπαρουσιάσεις

Τα Video μας στο Youtube

Ειδησιογραφία

Υφυπουργός Γιώργος Βλάχος, Γεν. Γραμματέας Γιάννης Οικονόμου-Καταναλωτές - µονάδες αδυνατίσµατος και

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2007
___ Μπράβο!!!«Ρύθµιση των τύπων και των όρων των συµβάσεων που συνάπτουν οι καταναλωτές µε µονάδες αδυνατίσµατος και γυµναστήρια» 29.10.2007
 

ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση των τύπων και των όρων των συµβάσεων που συνάπτουν οι καταναλωτές µε µονάδες αδυνατίσµατος και γυµναστήρια»


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Έχοντας υπόψη:


Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/ Α'/2005) «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Του άρθρου 18 παρ. 9 του Ν. 3587/2007(ΦΕΚ 152/Α'/10-07-2007)
«Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών», όπως ισχύει, -Ενσωµάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L149)».
3. Του Π.∆. 397/1998 «Οργανισµός του Υπουργείου Εµπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του Π.∆. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας-Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α'/1.2.1996), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µετά την έκδοση του Π.∆. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α'/17.3.2004).
5. Του Π.∆. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στο
Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισµός των αρµοδιοτήτων της» (ΦΕΚ
51/Α'/18.3.1996).
6. Του Π.∆. 197/1997 «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή και καθορισµός των αρµοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 156/Α'/30.7.1997).
7. Του Π.∆. 206/2007 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
232/Α'/19.9.2007).
8. Της µε αριθµό ∆ 15/Α/Φ.19/19955/8.10.07 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, για την ανάθεση αρµοδιοτήτων στους

Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο (ΦΕΚ
1982/Β'/9.10.2007)
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού,ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ρύθµιση των τύπων και των όρων των συµβάσεων που συνάπτουν οι καταναλωτές µε µονάδες αδυνατίσµατος κατά την έννοια του άρθρου 1 της υπ' αριθ. Υ 3Β/3215/3.6.98 (ΦΕΚ
655/Β'/1998) απόφασης και γυµναστήρια, όπως εκάστοτε ισχύουν.


Άρθρο 2
Περιεχόµενο Σύµβασης

Συµβάσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται σε περισσότερες της
µίας επίσκεψης και οι οποίες καταρτίζονται από τις µονάδες αδυνατίσµατος και τα γυµναστήρια, είναι άκυρες υπέρ του καταναλωτή εάν δεν καταρτιστούν
µε δύο όµοια πρωτότυπα έγγραφα, ένα εκ των οποίων παραδίδεται στον καταναλωτή και στα οποία να αναφέρονται τουλάχιστον:

α) όνοµα, επωνυµία, διακριτικός τίτλος, πλήρης διεύθυνση του παρόχου των υπηρεσιών, ΑΦΜ, ∆ΟΥ, Αριθµός Μητρώου της επιχείρησης, καθώς και όνοµα και ιδιότητα αυτού που συµβάλλεται στο όνοµα και για λογαριασµό του,

β) ο αριθµός άδειας λειτουργίας της επιχείρησης,


γ) η χρονολογία και ο τόπος κατάρτισης της σύµβασης,

δ) η αναλυτική περιγραφή της φύσης και των χαρακτηριστικών των υπηρεσιών, ιδίως δε η επιµέρους χρονική διάρκεια κάθε συνεδρίας και ο συνολικός αριθµός των συνεδριών ανά κατηγορία υπηρεσιών µε σαφή διαχωρισµό των τυχόν δωρεάν υπηρεσιών,

ε) οι όροι εκτέλεσης της σύµβασης και ιδίως ο τρόπος και ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών,

στ) η ολική επιβάρυνση του καταναλωτή (η συνολική αξία του προγράµµατος
µε ανάλυση της αξίας της κάθε µεµονωµένης υπηρεσίας που θα περιέχεται σε αυτό) και οι όροι πληρωµής και ιδίως, σε περίπτωση πίστωσης του τιµήµατος ή πληρωµής µε δόσεις, τα οριζόµενα στις υφιστάµενες διατάξεις περί καταναλωτικής πίστης (ΚΥΑ Φ-1 983/1991 - ΦΕΚ 172 Β'), όπως εκάστοτε αυτές ισχύουν και ιδίως το Συνολικό Ετήσιο Πραγµατικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) ,

ζ) το κατά το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης δικαίωµα υπαναχώρησης και, σε χωριστό έντυπο, υπόδειγµα δήλωσης υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη σύµβαση,

η) η δυνατότητα εξώδικης επίλυσης διαφορών µε προσφυγή στις Επιτροπές
Φιλικού ∆ιακανονισµού ή στον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Άρθρο 3

∆ικαίωµα Υπαναχώρησης και καταγγελίας1. Στις ανωτέρω συµβάσεις ο καταναλωτής έχει δικαίωµα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της παραλαβής του πρωτοτύπου της σύµβασης, η οποία θα πρέπει να γίνεται
µε ευθύνη του προµηθευτή κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της, εκτός εάν σε αυτήν προβλέπεται µεγαλύτερη προθεσµία. Η άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης εκ µέρους του καταναλωτή λαµβάνει χώρα εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας µε υποβολή εκ µέρους του συµπληρωµένου του σχετικού υποδείγµατος ή δια απλής επιστολής-δήλωσης υπαναχώρησης απευθυνόµενης προς τη µονάδα αδυνατίσµατος ή το γυµναστήριο. Η υπαναχώρηση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε µε τηλεοµοιοτυπία, είτε
µε συστηµένη επιστολή προς τον προµηθευτή και επιφέρει λύση της σύµβασης από την ηµεροµηνία παραλαβής της από τον προµηθευτή, εφόσον η αποστολή της µε συστηµένη επιστολή έλαβε χώρα εντός των τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών.2. Ο καταναλωτής δικαιούται, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της σύµβασης και µετά την παρέλευση της κατά την προηγούµενη παράγραφο τασσόµενης προθεσµίας, από την παραλαβή της σύµβασης, να καταγγείλει τη σύµβαση, πριν τη λήξη του συµφωνηµένου προγράµµατος. Στην περίπτωση της καταγγελίας, ο καταναλωτής υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιµο των υπηρεσιών που του έχουν αποδεδειγµένα παρασχεθεί. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις δικαιούνται αποζηµίωσης από τον καταναλωτή η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό µέχρι 2,5% επί της αξίας του υπολοίπου ανεκτέλεστου προγράµµατος και το οποίο θα προβλέπεται στη σύµβαση ρητά.3. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής ασκήσει το προβλεπόµενο στο παρόν άρθρο δικαίωµα υπαναχώρησης ή καταγγελίας της σύµβασης υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιµο µόνο για τις υπηρεσίες που του έχουν αποδεδειγµένα παρασχεθεί.
Το πληρωτέο ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσό ανάλογο µε την έκταση των υπηρεσιών που ήδη παρασχέθηκαν, σε σχέση µε το σύνολο των παροχών που προβλέπει η σύµβαση.
Είναι άκυροι όροι κατά τους οποίους παρεχόµενη έκπτωση δεν ισχύει σε περίπτωση εκτέλεσης µέρους µόνο των υπηρεσιών ενός προγράµµατος και έχουν ως αποτέλεσµα την επανακοστολόγηση των υπηρεσιών.4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η προκαταβολή, µε οποιονδήποτε τρόπο,
συµπεριλαµβανοµένης και της τυχόν εγγραφής, ποσοστού που υπερβαίνει το
2,5% του συµφωνηθέντος συνολικού τιµήµατος πριν αρχίσει η εκτέλεση της σύµβασης από τις µονάδες αδυνατίσµατος ή τα γυµναστήρια.
5. Παραίτηση του καταναλωτή από τα δικαιώµατα των παραγράφων 1 και 2
του παρόντος άρθρου είναι άκυρη.

Άρθρο 4

Λύση των συνδεδεµένων συµβάσεων1. Στις περιπτώσεις που το τίµηµα καλύπτεται εν όλω ή εν µέρει από πίστωση η οποία χορηγείται στον καταναλωτή είτε από τον προµηθευτή είτε από τρίτον, δυνάµει συµφωνίας συναπτόµενης µεταξύ του τρίτου και του προµηθευτή, τότε, εφόσον ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης από τη σύµβαση ή καταγγελίας της σύµβασης, µπορεί να καταγγείλει και τη σύµβαση πίστωσης µε δήλωση -έγγραφη όχλησή του απευθυνόµενη προς τον τρίτο, ο οποίος υποχρεούται από τη λήψη αυτής να τον απαλλάξει από τυχόν υπόλοιπα οφειλών χρεωµένων σε πιστωτική κάρτα για µη παρασχεθείσες υπηρεσίες. Οι µονάδες αδυνατίσµατος και τα γυµναστήρια υποχρεούνται να ενηµερώσουν σχετικά τον τρίτο, προκειµένου αυτός να προχωρήσει στην διακοπή περαιτέρω πληρωµών για το µέρος του προγράµµατος του οποίου δεν πρόκειται να γίνει χρήση ένεκα της γενόµενης υπαναχώρησης ή καταγγελίας της σύµβασης.


2. Σε περίπτωση υπαναχώρησης ή καταγγελίας της σύµβασης από τον καταναλωτή, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, ο προµηθευτής υποχρεούται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της υπαναχώρησης ή της καταγγελίας, να του επιστρέψει στη συµφωνηθείσα τιµή τυχόν αχρεωστήτως εισπραχθέντα χρηµατικά ποσά ή να τον απαλλάξει από την πληρωµή δόσεων καρτών ή υπολοίπου οφειλής χρεωµένης σε πιστωτική κάρτα που δεν αντιστοιχούν σε αποδεδειγµένα παρασχεθείσες υπηρεσίες. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι τράπεζες, οι οποίες σε περίπτωση καταγγελίας ή υπαναχώρησης του καταναλωτή οφείλουν να απόσχουν από κάθε ενέργεια είσπραξης των δόσεων από τον καταναλωτή, στρεφόµενες αποκλειστικά κατά του προµηθευτή προς τον οποίο έχουν τυχόν προκαταβάλει τα ποσά που αντιστοιχούν σε µη παρασχεθείσες υπηρεσίες.3. Σε περίπτωση που το τίµηµα καλύπτεται εν όλω ή εν µέρει από πίστωση η οποία χορηγείται στον καταναλωτή από τρίτον, δυνάµει συµφωνίας συναπτόµενης µεταξύ του τρίτου και του προµηθευτή και κατά την διάρκεια της σύµβασης ο προµηθευτής πτωχεύσει ή για οποιονδήποτε λόγο παύσει τις εργασίες του, τότε ο τρίτος - πιστωτής δικαιούται να ζητήσει από τον καταναλωτή µόνο το τίµηµα για το οποίο έχουν παρασχεθεί οι υπηρεσίες και
µέχρι το χρόνο που υπήρχε η δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών.Άρθρο 5

Κυρώσεις

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσης, έχει εφαρµογή το άρθρο 13α «Κυρώσεις» του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών»
(ΦΕΚ 191/Α'), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 17 του ν. 3587/2007 (ΦΕΚ
152/Α'/10-07-2007) Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν.2251/1994
«προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει.- Ενσωµάτωση της οδηγίας
2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου(EE L149 ).
Κατεβαίνει σε PDF πατώντας εδώ κλικ